Toer Reglement Scheveningen500 2023

Toer Reglement Scheveningen500 2023

Toerreglement Scheveningen500 , editie 2023

 1. Organisatie
  De Scheveningen500-Toer wordt georganiseerd door de Stichting Zeilrace & Rally in samenwerking met de Jachtclub Scheveningen.

 2. Doelstelling
  De doelstelling van de Scheveningen500 is het bevorderen van het zeemanschap en de zeilervaring van de deelnemers, door het organiseren van aansprekende en sportieve zeilevenementen in een ontspannen en gemoedelijke sfeer. Goed zeemanschap en veiligheid staat centraal bij de evenementen van de Scheveningen500. Elke uitvaller, die door omstandigheden onderweg moet besluiten om af te haken en een haven binnen te lopen, beschouwen wij als een
  verstandige schipper (m/v) handelend op basis van goed zeemanschap.

  Goed zeemanschap, sportief varen, elkaar helpen, onderweg genieten en samen veilig aankomen zijn de waarden, die wij met ons Evenement proberen te bevorderen.

  De specifieke doelstelling van de Scheveningen500-Toer is het bieden van een laagdrempelige gelegenheid om de ervaring met meerdaagse zeereizen bij de deelnemers te vergroten. De Scheveningen500-Toer is een prestatietocht, géén wedstrijd en maakt deel uit van de activiteiten van de Stichting Zeilrace & Rally.
 3. Regels
  3.1. Elke deelnemende boot wordt onderworpen aan de Worldt Sailing Offshore Special Regulations 2022-2023 (OSR), categorie 3 monohuls met reddingsvlot, zoals die zijn vermeld in de ‘Notice of Race’ over de Wedstijd, Student-League en Toertocht en samenvattende ‘uitrustingslijst’ die worden gepubliceerd op onze website.
  3.2. De uitrustingslijst moet door de schipper worden ondertekend en zal door de Scheveningen500-Toercommissie, verder de Toercommissie genoemd, voor vertrek aan boord worden gecontroleerd. Een nuttige oriëntatie over veiligheidsuitrusting en zeewaardigheid is te vinden op www.orc.org. (Zie de omschrijvingen onder categorie 3)
  3.3. De Toercommissie is bevoegd boten, die niet aan deze uitrustingseisen voldoen, van deelneming uit te sluiten. Ook schepen die voldoen aan de uitrustingseisen maar volgens de commissie onvoldoende zeewaardig lijken kunnen worden uitgesloten van deelname.

 4. Inschrijving, betaling, annulering
  4.1. De inschrijving staat open voor zeewaardige kajuitzeiljachten met een l.o.a. van tenminste 9.00 m (uitzonderingen i.o.m. met de Toercommissie) met tenminste twee opvarenden.
  4.2. De inschrijving is geopend vanaf 9 februari 2023 tot en met uiterlijk 8 juli 2023.
  4.3. Het inschrijfgled voor de Scheveningen500 Toer bedraagt € 325,- Indien het inschrijfgeld voor 1 juni 2023 op de bankrekening van de Stcichting Zeilrace & Rally staat dan wordt een reductie gegeven van € 50,- en bedraagt het inschrijfgeld € 275,-. Het bedrag wordt verhoogd met € 60,- voor ieder bemanningslid boven de bezetting van 3 personen. Het inschrijfgeld is inclusief Feest tijdens de prijsuitreiking.
  4.4. Het inschrijfgeld voor de Scheveningen-500 Toer dient voorafgaand aan de start te worden voldaan op IBAN NL 54 RABO 0373 5829 43, ten name van de Stichting Zeilrace & Rally onder vermelding van “Duo-Toer” of “Toer” plus de scheepsnaam.
  4.5. Alleen bij annulering van deelname na inschrijving wegens ernstige ziekte of andere bijzondere omstandigheden kan 50% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd.
  4.6. De inschrijving sluit op 8 juli 2023.

 5. Duo-Toertocht en Toertocht
  5.1. Er is binnen de Scheveningen500-Toer, een Duo-Toertocht, met twee opvarenden, waarvoor schippers kunnen inschrijven.
  5.2 Daarnaast is er een Toertocht, die met drie of meerdere opvarenden kan worden gevaren.
  5.3. De Duo-Toertocht en Toertocht is zonder handicap verrekening.

 6. Zeilinstructies en Toerbepalingen Scheveningen500-Toer
  6.1. De definitieve Zeilinstructies en Toerbepalingen worden medio juni 2023 op de website geplaatst en (digitaal) aan de deelnemers toegezonden.
  6.2. In de Toerbepalingen zijn enkele uitzonderingen opgenomen voor de Toertocht t.o.v. de Wedstrijd en Student-League, waaronder:
  • Deelnemers aan de Toertocht mogen 1 of meer tussenstops maken;
  • Deelnemers aan de Toertocht mogen deels gebruik maken van de motor;
  • In de zeilinstructies en Toerbepalingen wordt een uiterste finishtijd opgenomen die ook geldt voor Toertochtdeelnemers die tussenstops maken.

 7. Verantwoordelijkheid en kosten
  7.1.
  De leiding over een boot, de zorg voor de veiligheid aan boord, het afsluiten van de benodigde verzekeringen en het voldoen aan wettelijke voorschriften en verdragen behoren tot de verantwoordelijkheid van de schipper. Tot diens verantwoordelijkheid behoort ook het besluit om met zijn boot al dan niet te starten, uit te varen, of de tocht voort te zetten.
  7.2. Het - vanuit het oogpunt van veiligheid - voorgeschreven zijn van bepaalde soorten uitrusting laat onverlet dat er uit anderen hoofde op de schipper verplichtingen kunnen rusten ten aanzien van uitrusting, bemanningslijst en vaarplan. Het voldoen aan deze verplichtingen behoort eveneens tot verantwoordelijkheid van de schipper.
  7.3. Schippers en bemanning van deelnemende boten nemen geheel voor eigen risico deel. Noch de Toercommissie, noch de Stichting Zeilrace & Rally, noch de sponsors zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, aan de opvarenden, aan derden en/of aan boord zijnde goederen, waaronder voorts begrepen schade welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de Scheveningen500-Toer zou kunnen ontstaan en/of daaruit zou voortvloeien, ongeacht of dergelijke schade onder normale omstandigheden dan wel bij calamiteiten is ontstaan.
  7.4. Noch het van kracht zijn van dit reglement, de toepassing hiervan door de organisatie van de Scheveningen500, noch de controle op naleving van dit reglement, op welke wijze dan ook, begrenst of vermindert de volledige en onbegrensde verantwoordelijkheid van de schipper.
  7.5. De verantwoordelijkheid voor de beslissing om aan de Scheveningen500-Toer deel te nemen, te starten, de tocht voort te zetten of binnen te lopen ligt uitsluitend bij de schipper.
  7.6. Alle kosten, vooraf, tijdens en na de Toertocht door de deelnemers te maken, zijn voor rekening van de deelnemers.

 8. Wimpel
  Deelnemende boten krijgen een wimpel met het logo van de Scheveningen500-Toer als herkenningsteken mee en dienen die tijdens de Toer in het want aan bakboord of in het achterstag te voeren. Er zal een onderscheid zijn tussen de wimpel voor de Duo-Toertocht en de Toertocht.

 9. Starttijden, verblijfs- en vaarduur
  9.1.
  De startseinen voor de Toer worden gegeven op zaterdag 15 juli 2023, vanaf 18:30 uur nabij de havenmond van Scheveningen.
  9.2. Alhoewel de Scheveningen500-Toer in principe non-stop gevaren wordt, is het schippers toegestaan onderweg 1 of meer tussenstops te maken tot een maximale verblijfsduur van 24 uur en deels gebruik te maken van de motor tot een maximum van 60 M.
  9.3. Tussenstops, verblijfsduur en motorgebruik dienen zowel op het Toerformulier als in het logboek te worden geregistreerd.
  9.4. In de zeilinstructies en Toerbepalingen wordt een uiterste finishtijd opgenomen die ook geldt voor Toertochtdeelnemers die tussenstops maken.

 10. Baan
  10.1.
  De baan bestaat uit een verplicht en vrij deel. Verplicht is de route van Scheveningen naar Calais via de Nederlandse, Belgische en deels Franse kust tot aan Calais, daarna geldt de kortste route naar Falmouth die de elementen toelaten en buiten de shipping lanes om, op reglementair oversteken daarvan na.
  10.2. Voor de Toertocht is de lengte van de baan ongeveer 390 M afhankelijk van de gevaren route.
  10.3. Het aanlopen van 1 of meerdere havens is toegestaan tot een maximum van 24 uur.
  10.4. Het Toerformulier en logboek worden een uur na aankomst in Falmouth door de schipper ondertekend bij de Toercommissie ingeleverd.

 11. Motorgebruik
  11.1. Motorgebruik is toegestaan en verdient zelfs aanbeveling wanneer tijdige aankomst of navigatie-omstandigheden dit noodzakelijk maken. 11.2. Van het motorgebruik, anders dan bij het in- en uitvaren van havens, wordt in het logboek aantekening gemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld wat de aanleiding is tot motorgebruik. Bij een motorgebruik van meer dan 60 M is de aankomst in Falmouth niet reglementair en wordt deze door de commissie uitsluitend gezien als aankomst-prestatie, in het logboek vermelde bijzondere omstandigheden daargelaten.

 12. Navigatiemiddelen
  12.1. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot het gebruik van navigatiemiddelen.
  12.2. De wijze waarop posities en voortgang worden bepaald, wordt aangegeven in het logboek.
  12.3. Elke deelnemende boot is verplicht om een AIS-transceiver (Ned. AIS-transponder) te hebben die is ingeschakeld tijdens de Toer en die haar call sign, MSI-nummer, actuele bootnaam, de koers- en snelheid over de grond uitzendt.

 13. Gebruik van zend- en ontvangapparatuur
  13.1. Voor de onderlinge communicatie tussen deelnemers wordt gebruik gemaakt van de ter plekke voor het verkeer tussen schepen onderling vrijgegeven marifoonkanalen. Het bezit van een marifoon waarmee op daarvoor toegestane kanalen met hoog vermogen kan worden uitgezonden is verplicht. Een DSC-marifoon wordt sterk aanbevolen. Hiervoor is minimaal een MARCOM-B certificaat vereist. Een dual-watch modus en een extra luidspreker in de kuip wordt sterk aanbevolen.
  13.2. Het onderlinge marifoonverkeer op kanaal 16 dient tot een minimum beperkt te worden. Er wordt voornamelijk op uitgeluisterd. Elke 00:00 uur en 12:00 uur Nederlandse Zomertijd wordt tijdens de Tour op VHF 16 opgeroepen met “Scheveningen500-Tour” en bij beantwoording op kanaal 77 van ten minste twee bereikbare deelnemers in de buurt de naam van het schip en de positie in het logboek genoteerd.
  13.3. De Maasgeul wordt via de jachtenoversteek-track gepasseerd en permanent op VHF 03 uitgeluisterd. Van Noord naar Zuid: Melden bij groene aanloopboei MN1 Fl G 5s; (52002’.23N 04001’.91E) op VHF 03 “Maasmond” opgeroepen, scheepsnaam en het voornemen te willen oversteken gemeld. Ten zuiden van de Maasgeul bij passeren van westkardinaal MV Q(9) 15s (51058’.40N 03056’.58E) wordt op VHF 03 het jacht weer op afgemeld.
  13.4. In gevallen van nood, waarbij acute hulpverlening noodzakelijk is, worden de in de scheepvaart gebruikelijke procedures gevolgd, tenzij hulp van een van de andere deelnemers kan worden verkregen en deze hulp afdoende blijkt.
  13.5. In alle overige situaties, waarin communicatie met derden wordt gezocht, zijn geen andere dan in de scheepvaart gebruikelijke procedures van toepassing.
  13.6. Contact met het thuisfront wordt door de deelnemers zelf verzorgd en de positie van de schepen kan doormiddels van AIS via sites als “MarineTraffic” of vergelijkbaar worden gevolgd.
  13.7. Op de vloot blijft de Nederlandse Zomertijd gehandhaafd.

 14. Logboek
  14.1. Elke schipper maakt gebruik van een logboek.
  14.2. Het logboek wordt minimaal één keer in de vier uren bijgewerkt.
  14.3. De aantekeningen in het logboek zijn zodanig dat zij een goed beeld geven van de wijze van navigeren, van posities en voortgang, weersomstandigheden, zeilen, motorgebruik, alle voorvallen en activiteiten die in verband met een veilige navigatie van belang worden geacht.
  14.4. In het logboek worden tijdstippen van de start in Scheveningen en de finish nabij Falmouth genoteerd.

 15. Sponsoring en reclame
  15.1. Sponsoring van deelnemende schepen door andere verenigingen, organisaties of bedrijven dan de Stichting Zeilrace & Rally, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de commissie.
  15.2. Ook sponsoring van andere doelen dan die van de Stichting Zeilrace & Rally of deelnemende schepen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de commissie. Het is zonder schriftelijke toestemming van de commissie niet toegestaan enige vorm van sponsoring of reclame zichtbaar te voeren op enig deelnemend schip aan de Scheveningen500 gedurende de gehele periode van de tocht anders dan die bedoeld zijn voor de Stichting Zeilrace & Rally.

 16. Waardering
  16.1. Iedere schipper die reglementair de tocht uitzeilt ontvangt een herinnering.
  16.2. Voor de Toertocht zullen alternatieve prijzen worden uitgereikt zoals voor ‘goed zeemanschap’, mooiste foto of video gemaakt tijdens tocht of meest milieuvriendelijk schip, etc. Nadere informatie over deze prijzen volgen in de Toerbepalingen.
  16.3. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 22 juli 2023 op een nader aan te geven tijd en locatie in Falmouth.

 17. Zeilen
  17.1.
  Voor de Toertocht zijn geen bepalingen aangaande het aantal zeilen. 17.2. Bij de keuring zal worden gelet op zeewaardige kwaliteit van de aanwezige zeilen. 23. Grootzeil: Minimaal aangeslagen twee keer reefbaar grootzeil is verplicht.
  17.3. Stormfok (opvallende kleur aanbevolen) is verplicht.

 18. Stuurautomaten
  Voor de Toertocht is het gebruik van een stuurautomaat toegestaan; uitkijk verplicht.

 19. Formulieren
  19.1.
  Alle formulieren en ondersteunende documenten voor deelname aan Scheveningen500 dienen voor zover mogelijk digitaal via de website www.zeilrace-rally.nl ingevuld te worden. Indien niet mogelijk dienen deze via e-mail te worden nagezonden naar wedstrijdcommissaris@zeilrace-rally.nl.
  19.2. Naast het inschrijfformulier komt er ook een bemanningsformulier dat door elk bemanningslid vooraf apart moet worden ingevuld.
  19.3. Op een nader moment is voorafgaand aan de start een Toerformulier te downloaden, dat na de finish ingevuld en door de schipper ondertekend gelijktijdig met het logboek bij de Toercommissie dient te worden ingeleverd.

 20. Veiligheid
  20.1. Alle deelnemende jachten moeten voldoen aan de eisen voor veiligheidsuitrusting van de World Sailing OSR, categorie 3, monohulls, met reddingsvlot en enkele aanpassingen.
  20.2. In afwijking van OSR art. 3.04.1 dienen de deelnemende jachten te voldoen aan de ontwerpcriteria conform OSR categorie 2: een ISO design categorie A, of (voor oudere schepen) minimum STIX van 32 (conform OSR 2).
  20.3. Conform OSR art. 6.05.3 dient tenminste één bemanningslid bekend te zijn met EHBO-procedures en bij voorkeur in bezit te zijn van een EHBO-diploma of vergelijkbaar.
  20.4. Een Epirb is niet verplicht maar wordt wel ten zeerste aangeraden. 20.5. Een offshore Personal Safety Training (OPST) is niet verplicht maar wordt wel ten zeerste aangeraden.
  20.6. Een gecombineerd goedgekeurd reddingsvest en harnas zal buiten de kajuit tenminste gedragen worden:
  • Tussen zonsondergang en zonsopkomst mét veiligheidslicht
  • Wanneer alleen aan dek
  • Wanneer gereefd
  • Als de ware wind meer is dan 20 knopen
  • Als het zicht is minder dan 1 Nm

 21. Bemanning
  21.1. Wedstrijd-, Toer- en Student League zeilers zijn goed voorbereide zeezeilers. Ieder bemanningslid dient de nodige ervaring te hebben met zeezeilen en voorbereid te zijn om zwaar weer te ondergaan. Er kan aan de deelnemers bewijs worden gevraagd van zeezeil-ervaring, bijvoorbeeld middels logboeken, CWO diploma’s etc. of via een schriftelijke verklaring van de schipper of diens vervanger.
  21.2. Tenminste 30% en minimaal twee leden van de bemanning inclusief de schipper, moeten in het jacht waarmee zij zeilen, in de 24 maanden voorafgaande aan de start een of meer wedstrijden of tochten van in totaal tenminste 100 M, met minimaal één overnachting op zee, hebben volbracht (door bijvoorbeeld een oversteek naar Engeland of een tocht van Den Helder naar Vlissingen).

 22. Keuring
  22.1. Een uitrustingslijst is op de website van Scheveningen500 (www.zeilrace-rally.nl) te vinden.
  22.2. De deelnemende jachten worden op de veiligheidsuitrusting gekeurd vanaf donderdag 13 juli 2023 10.00 uur t/m vrijdag 14 juli 2023 17.00 uur in de jachthaven van Scheveningen. Tijdens de keuring dient tenminste de verantwoordelijke schipper of diens vervanger aanwezig te zijn. De totale veiligheidsuitrusting dient in volledig werkende staat aanwezig te zijn. Bij gerede twijfel over de constructieve veiligheid van het schip kunnen jachten aan een nader onderzoek worden onderworpen.
  22.3. Ieder jacht kan te allen tijde worden onderworpen aan een veiligheidskeuring zonder melding vooraf.
  22.4. Indien de boot wordt afgekeurd, zal een volgende keuring worden uitgevoerd uiterlijk op zaterdagochtend 15 juli 2023. Indien het jacht opnieuw niet voldoet aan de in de reglementen gestelde voorwaarden volgt uitsluiting van deelname waarbij het inschrijfgeld niet wordt gerestitueerd.

 23. Railingnummers
  Aan elk jacht in de Toertocht (en Student League) dat geen zeilnummer heeft zal een nummer worden toegewezen. Dit nummer dient permanent aan de bak- en stuurboord zeerailing ter hoogte van de kuip te zijn bevestigd.

 24. Aansprakelijkheid en verzekering
  24.1. Ieder jacht moet voor de te bevaren gebieden verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van € 2.000.000,- per gebeurtenis.
  24.2. Stichting Zeilrace & Rally, Jachtclub Scheveningen, de sponsors, de commissies, verzekeraars en elke andere partij en/of personen die betrokken zijn bij de organisatie van de Scheveningen500 2023 dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor persoonlijke of materiële schade (inclusief maar niet beperkt tot dood, verwondingen, gevolgschade, etc.) die voorkomen voorafgaand, tijdens of na het evenement Scheveningen500 2023.

 25. Vertragingen, rapportage
  25.1. Een deelnemer die de Toer (voortijdig) opgeeft, moet zich afmelden bij de commissie. Daarvoor zijn de volgende mogelijkheden: per marifoon aan een boot met een lid van de commissie, per telefoon/GSM, waarvoor bij de start een nummer wordt bekend gemaakt.
  25.2. De Stichting Zeilrace & Rally is te bereiken op een vóór de start bekendgemaakt telefoonnummer.

 26. Clausule
  In alle gevallen waarin dit Toerreglement niet voorziet beslist de Toercommissie in samenspraak met het bestuur van de Schenvingen500. We wensen alle deelnemers een goede voorbereiding en op voorhand een onuitwisbare Schevenigen500-Toer toe. De Scheveningen500 Toercommissie
x Verstuur