Privacybeleid

Stichting Zeilrace & Rally hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Ook wij als Stichting Zeilrace & Raly verzamelen gegevens van deelnemers aan de wedstrijd. Deze gegevens zijn echter nodig om de Scheveningen500 te organiseren. Denk hierbij aan de deelnemerslijst, finishlijst, etc. Daarnaast kan de inhoud van deze website gegevens bevatten welke onder de AVG vallen.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Zeilrace & Rally houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, we u hierop wil wijzen en we deze respecteren.

Als Stichting Zeilrace & Rally zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ZRR wilt opnemen kan dit via de contactgegevens die u vindt op deze website. Over de wet AVG kunt u alles vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

x Verstuur