Tour Reglement Scheveningen500 2023

 1. Doelstelling

1.1   De doelstelling van de Scheveningen 500 Rally is het bieden van een gelegenheid om de ervaring met meerdaagse zeereizen bij de deelnemers te vergroten. De Scheveningen 500 Rally is een prestatietocht, geen wedstrijd en maakt deel uit van de activiteiten van de Stichting Zeilrace -rally.

 

 

 1. 2. Veiligheid
 • Elke deelnemende boot moet minimaal voldoen aan de eisen ten aanzien van veiligheid zoals die zijn opgenomen in de lijst ‘Notice of Race’, die wordt gepubliceerd op onze website. Deze lijst moet door de schipper worden ondertekend en zal door de Scheveningen 500 Rallycommissie, verder de commissie genoemd, voor vertrek aan boord worden gecontroleerd.

Een nuttige oriëntatie over veiligheidsuitrusting en zeewaardigheid is te vinden op www.orc.org. (Zie de omschrijvingen onder categorie 3)

De commissie ‘Scheveningen 500 Rally’ is bevoegd boten, die niet aan deze uitrustingseisen voldoen, van deelneming uit te sluiten. Ook schepen die voldoen aan de uitrustingseisen maar volgens de commissie onvoldoende zeewaardig lijken kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

 

 • Verantwoordelijkheid en kosten
 • De leiding over een boot, de zorg voor de veiligheid aan boord, het afsluiten van de benodigde verzekeringen en het voldoen aan wettelijke voorschriften en verdragen behoren tot de verantwoordelijkheid van de schipper. Tot diens verantwoordelijkheid behoort ook het besluit om met zijn boot al dan niet te starten, uit te varen, of de tocht voort te zetten.

Het -vanuit het oogpunt van veiligheid- voorgeschreven zijn van bepaalde soorten uitrusting laat onverlet dat er uit anderen hoofde op de schipper verplichtingen kunnen rusten ten aanzien van uitrusting, bemanningslijst en vaarplan. Het voldoen aan deze verplichtingen behoort eveneens tot zijn verantwoordelijkheid.

 • Schippers en bemanning van deelnemende boten nemen geheel voor eigen risico deel. Noch de commissie ‘Scheveningen 500 Rally’, noch de Stichting Zeilrace en -rally, noch de sponsors zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, aan de opvarenden, aan derden en/of aan boord zijnde goederen, waaronder voorts begrepen schade welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de Scheveningen 500 Rally zou kunnen ontstaan en/of daaruit zou voortvloeien, ongeacht of dergelijke schade onder normale omstandigheden dan wel bij calamiteiten is ontstaan.
 • Noch het van kracht zijn van dit reglement, de toepassing hiervan door de organisatie van de Scheveningen 500 Rally, noch de controle op naleving van dit reglement, op welke wijze dan ook, begrenst of vermindert de volledige en onbegrensde verantwoordelijkheid van de schipper.
 • De verantwoordelijkheid voor de beslissing om aan de Scheveningen 500 Rally deel te nemen, te starten, de tocht voort te zetten of binnen te lopen ligt uitsluitend bij de schipper.
 • Alle kosten, tijdens de tocht door de deelnemers te maken, zijn voor rekening van de deelnemers.

 

 

 • Duo-tocht en toertocht

 

 • Er is binnen de Scheveningen 500 Rally, een duo-tocht, met twee opvarenden, waarvoor schippers kunnen inschrijven.
 • Daarnaast is er een toertocht, die eventueel met meer dan twee opvarenden kan worden gevaren.

 

 

 • Wimpel

 

 • Deelnemende boten krijgen een wimpel met het logo van de Scheveningen 500 Rally als herkenningsteken mee en dienen die in het want aan bakboord te voeren. Er zal een onderscheid zijn tussen de wimpel voor de duotocht en de toertocht.

 

 

 • Starttijden, verblijfs- en vaarduur

 

 • Vertrek uit de haven van Scheveningen op zaterdag .. .. …., na het palaver dat om 10.00 aanvangt in het clubhuis van Jachtclub Scheveningen.
 • Alhoewel de rally non-stop gevaren wordt, is het schippers toegestaan onderweg havens binnen te lopen tot een maximale verblijfsduur van 24 uur. Of dit gebeurt bepaalt uitsluitend de schipper.

 

 

 • Traject

 

 • Het traject wordt gevormd door de route van Scheveningen naar ………. .
 • De reglementaire weg tussen deze punten is de kortste weg die de elementen toelaten.
 • Het tussen deze punten aanlopen van havens is toegestaan in gevallen van dringende noodzaak. Of daarvan sprake is bepaalt de schipper.
 • Het tussentijds bezoeken van havens is toegestaan, mits de overige regels in acht worden genomen.
 • In …….. moeten deelnemers het logboek door een de Scheveningen 500 rallycommissie laten afstempelen.

 

 

 

 

 • Vertragingen, rapportage

 

 • Een deelnemer die voortijdig opgeeft, moet zich afmelden bij de commissie. Daarvoor zijn de volgende mogelijkheden: per marifoon aan een boot met een lid van de commissie, per telefoon/GSM, waarvoor bij de start een nummer wordt bekend gemaakt.
 • Een deelnemer die de tocht onderbreekt (bijvoorbeeld om vakantie, dan wel andere redenen), dient dit te melden bij een lid van de commissie of via telefoon of e-mail aan het walcontact dat voor de start bekend gemaakt zal worden.
 • Ter beëindiging van de tocht, na aankomst in ………., of een andere haven, dient de deelnemer binnen 24 uur zich per telefoon of e-mail af te melden bij de commissie.
 • De Stichting Zeilrace -rally is te bereiken op het volgende adres:

………………..

 

 • Motorgebruik

 

9.1  Motorgebruik is toegestaan en verdient zelfs aanbeveling wanneer tijdige aankomst of

navigatorische omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Van het motorgebruik, anders dan bij het in- en uitvaren van havens, wordt in het logboek  aantekening gemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld wat de aanleiding is tot motorgebruik.

 

 

 • Navigatiemiddelen

 

10.1       Er zijn geen beperkingen met betrekking tot het gebruik van navigatiemiddelen.

10.2       De wijze waarop posities en voortgang worden bepaald, wordt aangegeven in het logboek.

 

 

 

 • Gebruik van zend- en ontvangapparatuur

 

11.1       Voor de onderlinge communicatie tussen deelnemers wordt gebruik gemaakt van de ter plekke voor het verkeer tussen schepen onderling vrijgegeven marifoonkanalen. Het bezit van een marifoon waarmee op alle kanalen met hoog vermogen kan worden uitgezonden wordt sterk aanbevolen. Hiervoor is minimaal een MARCOM-B certificaat vereist. Dual-watch en een extra luidspreker in de kuip dragen eveneens bij aan een goede communicatie.

11.2       Het onderlinge marifoonverkeer op kanaal 16 dient tot een minimum beperkt te worden. Het uitluisteren en elkaar oproepen gebeurt om 00:00 uur en 12:00 uur Nederlandse Zomertijd op kanaal 77.

11.3       In gevallen van nood, waarbij acute hulpverlening noodzakelijk is, worden de in de scheepvaart gebruikelijke procedures gevolgd, tenzij hulp van een van de andere deelnemers kan worden verkregen en deze hulp voldoende blijkt.

11.4       Ook in alle overige situaties, waarin communicatie met derden wordt gezocht, zijn geen andere dan in de scheepvaart gebruikelijke procedures van toepassing.

11.5       Contact met het thuisfront wordt door de deelnemers zelf verzorgd.

11.6       Op de vloot blijft de Nederlandse Zomertijd gehandhaafd.

 

 

 

 

12  Logboek

 

12.1       Elke schipper maakt gebruik van een logboek.

12.2       Het logboek wordt minimaal één keer in de vier uren bijgewerkt.

12.3       De aantekeningen in het logboek zijn zodanig dat zij een goed beeld geven van de wijze van navigeren, van posities en voortgang, weersomstandigheden, zeilen motorvoering en van alle gevallen en activiteiten, die in verband met een veilige navigatie van belang worden geacht.

12.4       Vermelding van tijdstippen van aankomst in ………… in het logboek worden voorzien van een paraaf en stempel van een officiële instantie ter plekke. (vgl. 7.5)

 

 

13  Waardering

 

13.1       Iedere schipper, die reglementair de tocht uitzeilt, krijgt een herinneringsplaquette met een oorkonde voor elk bemanningslid.

 

 

14  Sponsoring en reclame

 

14.1       Sponsoring van deelnemende schepen door andere verenigingen, organisaties of bedrijven dan de Stichting Zeilrace en -rally, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de commissie.

14.2       Ook sponsoring van andere doelen dan die van de Stichting Zeilrace en -rally of deelnemende schepen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de commissie.

14.3       Het is zonder schriftelijke toestemming van de commissie niet toegestaan enige vorm van sponsoring of reclame zichtbaar te voeren op enig deelnemende schip aan de Scheveningen 500 Rally gedurende de gehele periode van de tocht anders dan die bedoeld zijn voor de Stichting Zeilrace en – Rally en de commissie Scheveningen 500 Rally.

 

 

15  Inschrijving, betaling, annulering

 

15.1    Opening van de inschrijving

De inschrijving is geopend vanaf de informatiemiddag op .. .. … .

15.2       Inschrijfgeld.

         Voor ieder schip, inclusief bemanning van max. vier personen, € 365,00. Voor elk bemanningslid boven de vier is € 60,00 extra verschuldigd. Bij betaling voor i juni mag € 50,00 in mindering gebracht worden

15.3       Betaling

         Het inschrijfgeld voor de Scheveningen 500 Rally dient voor de start te worden voldaan op IBAN NL 54 RABO 0373 5829 43 ten name van de Stichting Zeilrace en -Rally onder vermelding van de scheepsnaam.

15.4       Annulering

         Alleen bij annulering van deelname na inschrijving wegens ernstige ziekte of andere bijzondere omstandigheden kan 50% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd.

15.5       Sluiting inschrijving.

         De inschrijving sluit op .. .. …. .

 

 

De Scheveningen 500 Rallycommissie:

Rony Grooten

Jos Gomes

  

x Verstuur